Fejléc kép

Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat tartalmazza az adatkezelés általános szabályait, amelyet a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, amelynek székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Adószáma: 18067666-2-41, mint adatkezelő (továbbiakban: „BKIK” vagy „Adatkezelő”) minden olyan esetben alkalmaz, amikor Ön (továbbiakban: „Felhasználó”) a BKIK a www.kamaraikuponnapok.hu weboldalán (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül olyan szolgáltatást vesz igénybe, amelyhez a személyes adatainak megadása szükséges. A személyes adatait Ön önkéntesen szolgáltatja. Amennyiben Ön a korábban igénybe vett szolgáltatást nem kívánja tovább igénybe venni, biztosítjuk a szolgáltatás igénybevétele megszüntetésének lehetőségét. Az Ön által szolgáltatott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk, amelyre Ön azt szolgáltatta. A személyes adatait harmadik személynek nem adjuk ki, azokat kizárólag a BKIK-n belül kezeljük. Jelen szabályzat 2017. november 2. napján lép hatályba.

 

 

Vonatkozó jogszabályok

 

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVII. törvény
 • a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

 

Az adatkezelő – Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara - adatai

 

Elnevezés: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Rövidített név: BKIK

Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Postacím: 1535 Budapest, Pf. 903

Telefon: +36 (1) 488 2000

Fax: + 36 (1) 212 4844

E-mail: ugyfelszolgalat@bkik.hu

Adatkezelés nyilvántartási száma:        NAIH-131478/2017.

                                                                       NAIH-131795/2017.

NAIH-131796/2017.

 

Az adatkezelés és célja

I

A BKIK a regisztráció során megadott személyes adatokat összegyűjti és a megadott e-mail címekre üzletszerzés céljából DM levelet és/vagy hírlevelet küld ki, amelyben a saját vagy a partnerei termékeit és szolgáltatásait ajánlja a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

 

Az adatkezelés alapja és időtartama:

 

Az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán alapul. A hozzájárulás önkéntes. A regisztráció során az „Elfogadom” checkbox bejelölésével a jelen dokumentumban foglaltak szerinti a Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulást megadja, amely az Info tv.5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulásnak minősül, amely alapján a BKIK jogosulttá válik a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerinti adatkezelésre.

A marketing célú adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig történik. A Felhasználó bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása a BKIK részére történő értesítéssel történhet az alábbi szerint:

 • postai úton a BKIK mindenkori levelezési címére – 1535 Budapest, Pf. 903., vagy
 • személyesen a BKIK mindenkori székhely címére – 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., vagy
 • az ugyfelszolgalat@bkik.hu e-mail címre megküldött értesítéssel.

 

A kezelt személyes adatok

 

A feliratkozás során megadott személyes adatok - amelyek megadása a sikeres feliratkozáshoz kötelező - a következők:

 • név (vezeték- és utónév)
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • adószám

 

Milyen módon gondoskodik a BKIK a személyes adatok biztonságáról:

A BKIK megfelelő technikai és szervezeti garanciákat biztosít, amelyek annak érdekében kerültek kialakításra, hogy megvédjék a Látogató személyes adatait a véletlen, jogellenes vagy jogosulatlan megsemmisítéstől, sérüléstől, elvesztéstől, megváltoztatástól, hozzáféréstől, nyilvánosságra hozataltól, továbbítástól, módosítástól, törléstől vagy egyéb felhasználástól.

 

A BKIK továbbá szigorú belső adatkezelési szabályzata alapján biztosítja, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá a Felhasználók adataihoz. A BKIK belső adatkezelési szabályai alapján a személyes adatok megismerésére kizárólag a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek jogosultak.

 

Mennyi ideig kezeli a BKIK a Felhasználók személyes adatait

 

Amennyiben törvény másképp nem rendeli, a személyes adatokat a BKIK addig őrzi meg, amíg azokra a begyűjtés céljából szükség van.

 

Egyéb weboldalra mutató hivatkozás

 

A Weboldalon olyan harmadik személyek által működtetett weboldalakra mutató linkek lehetnek, amelyek adatkezelési és adatvédelmi gyakorlata eltérhet a BKIK-étól. Nem tartozik felelősséggel a BKIK e harmadik személyek által alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi gyakorlatért. Javasoljuk, hogy mielőtt harmadik személyek weboldalát böngészné, illetve személyes vagy egyéb információkat adna meg ilyen weboldalakon, a Felhasználó feltétlenül tekintse meg az adott weboldal adatvédelmi szabályzatát.

 

Jogorvoslatok

 

Amennyiben a Felhasználónak az adatkezeléssel kapcsolatban kérdése, kérése vagy esetleg panasza van, azt a BKIK részére az alábbiakban megadott módon, az „Adatkezelő adatai” pontban megadott elérhetőségeken van lehetősége megtenni. A személyes adatokra vonatkozó bármely kérdés, kérés vagy panasz megválaszolása a Felhasználó által megadott e-mail-címre történik. Bármely más kérdésre (pl. szolgáltatásaink igénybevételéről, annak menetéről, feltételeiről, technikai jellegű problémák megoldásáról) e-mail-en, telefonon vagy személyesen is adunk felvilágosítást.

 

A Felhasználó kérelmezheti a BKIK-tól, mint adatkezelőtől

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 

A BKIK kifejezetten kéri a Felhasználókat, hogy az adatkezelésre vonatkozó esetleges sérelem, illetve panaszukkal elsősorban hozzá, mint adatkezelőhöz forduljanak a sérelem/panasz mihamarabbi megoldása, mindkét fél részére megnyugtató rendezése érdekében.

 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy jogsérelem esetén az alábbi fórumokhoz is jogosultak fordulni:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Posta cím:1530  Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

URL: http://naih.hu

 • A Felhasználó választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti - bíróságnál per kezdeményezhető.

 

Az adatkezelési alapelvek érvényesülése

 

 • A feliratkozás során megadott személyes adatokat a BKIK a hatályos magyar jogszabályok és ajánlások rendelkezéseinek betartásával, bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem adja át és nem teszi megismerhetővé, nem hozza nyilvánosságra.
 • A BKIK kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt célból, a Felhasználók hozzájárulásának megfelelően kezeli.
 • A www.kamaraikuponnapok.hu oldalon online megadott személyes adatokat kizárólag a BKIK kezeli, az adatok feldolgozása és kezelése során adatfeldolgozó vállalkozás szolgáltatásait a BKIK nem veszi igénybe.
 • A BKIK a személyes adatokat magyarországi szervereken tárolja és mindent megtesz annak érdekében, hogy annak használata technikailag is biztonságos legyen, illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá a személyes adatokhoz, ne tudják azokat megváltoztatni vagy törölni.
 • A Felhasználó a feliratkozással elfogadja a rendszer használatának, az adatkezelési rendnek a szabályait.
 • A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy a feliratkozás során kizárólag saját, illetve vállalkozása adatait (vagy olyan vállalkozás adatait, amelyekkel a Felhasználó munkaviszonyban vagy megbízási, vállalkozási viszonyban áll) rögzíti, valamint, hogy azok a valóságnak megfelelnek.
 • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából vagy működésképtelenségéből eredő kárért, illetve hátrányért a BKIK nem vállal felelősséget.

 

Záró rendelkezések

 

A BKIK jogosult a jelen dokumentumot a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően módosítani. A hatályos dokumentumot a BKIK által üzemeltetett weboldalon teszi elérhetővé.