Fejléc kép

Általános Szerződési Feltételek

 • KUPONOKAT IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÓK
 • KUPONOKAT BIZTOSÍTÓ PARTNEREK
 • ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A KAMARAI KUPON NAPOK KERETÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

  Jelen szerződés a

  Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.; Nyilvántartási száma: 01-03-0000005; Adószám: 18067666-2-41; Képviseli: Szép Zoltán főtitkár; (továbbiakban: „BKIK”)

  másrészről pedig a BKIK által közzétett Kedvezmény igénybevételére, felhasználására jogosult Vállalkozás (a továbbiakban: „Felhasználó”) között jött létre.

  Preambulum

  Jelen Szerződés (továbbiakban: „ÁSZF") célja a BKIK és a Felhasználó között a BKIK részéről kizárólagosan működtetett www.kamaraikuponnapok.hu domain-en futó weboldal (továbbiakban: „Weboldal”) Általános Szerződési Feltételeinek meghatározása. A BKIK kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít (a továbbiakban: „Kedvezmény”) a Felhasználó számára a BKIK szervezésében lebonyolítandó Kamarai Kupon Napok keretében.

  Kedvezmény felhasználásra jogosult minden olyan budapesti székhellyel rendelkező vállalkozás, amely igazoltan rendezte Kamarai Hozzájárulását a BKIK felé és regisztrál a Weboldalon, ezáltal saját fiókot/identitást hoz létre.

  A Weboldalon való regisztrációval, illetve a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-t.

  Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi.

  Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-t nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére.

  A BKIK jogosult a jelen ÁSZF-t bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra kerültek a Weboldalon.

  A Weboldal használatával a Felhasználó elfogadja a BKIK szabályait és feltételeit, ide értve az Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatót is.

  Használati feltételek

  A Weboldalon a BKIK szervezésében működtetett online kedvezmény lista található, amelyeket a BKIK Kamarai Tagjainak köréből önkétes alapon részvételi szándékot jelző Partnereknél (továbbiakban: „Partner”) lehet beváltani termékekre és szolgáltatásokra (a továbbiakban együttesen: „Szolgáltatás”).

  Jelen megállapodás lefekteti a Felhasználóra vonatkozó szabályokat és feltételeket a Weboldal használatával kapcsolatban. A Weboldal használatával a Felhasználó elismeri, hogy egyetért annak szabályaival és feltételeivel. A Weboldal használatának joga kizárólag a Felhasználót illeti, más természetes vagy jogi személyre nem ruházható át. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy annak ellenére, hogy az internet a legtöbb esetben biztonságos környezetet jelent, előfordulhatnak olyan megszakítások az internetes szolgáltatásban vagy olyan események, amelyek fölött a BKIK nem rendelkezhet, a BKIK így nem vállal felelősséget az interneten való továbbítás közben elveszett adatokért. A BKIK célja, hogy a Weboldal heti 7 napon, napi 24 órában elérhető legyen, de elképzelhetőek olyan időszakok, amikor a Weboldal nem elérhető, például, de nem kizárólagosan, a napi frissítések miatt. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal elérhetősége, akár a BKIK hatáskörén belüli vagy azon kívüli okokból időről időre megszakadhat, felfüggesztődhet vagy megszűnhet.

  A BKIK fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldal bármely részét bármikor megváltoztassa vagy megszüntesse, beleértve, de nem kizárólag a Weboldal tartalmát, a Weboldal elérhetőségének idejét.

  Regisztráció

  A Felhasználók a Weboldalt előzetes regisztráció útján vehetik igénybe, amely az alábbi módon lehetséges:

  A www.kamaraikuponnapok.hu oldalon található „Partnerek” menüpontra kattintva az ott látható űrlap kitöltését követően - amennyiben a Felhasználó jogosult rá - megkapja a Weboldalon szereplő ajánlatok (a továbbiakban: „Ajánlat”) igénybevételére jogosító „Kamarai Kupon Napok Igazolványt”. Rendezett kamarai hozzájárulási díj és a Weboldalon történő regisztráció automatikus jogosultságot jelent a Weboldalon kínált valamennyi Szolgáltatás igénybevételére. Amennyiben a Felhasználó által jegyzett Vállalkozásnak kamarai hozzájárulás díjhátraléka van, úgy a Weboldalon lévő információs és kapcsolati forrásokon keresztül tud tájékozódni díjhátraléka rendezéséről és a további lehetőségekről.

  A Weboldalon történő regisztrációval a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a BKIK a Weboldallal kapcsolatos hírleveleket, értesítéseket küldjön számára a regisztrációkor megadott e-mail címére. A BKIK a személyes adatokat kizárólag saját célból használhatja fel, az Adatkezelés és adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően, azokat harmadik személyeknek csak jogszabályi vagy hatósági kötelezés esetén adja át.

  A Weboldal használata

  A Szolgáltatás igénybevétele

  Amennyiben a Felhasználó valamely, a Weblapon meghirdetett Szolgáltatást igénybe kívánja venni, úgy a regisztráció során kapott Kamarai Kupon Napok Igazolvány felmutatásával tudja a kedvezményt érvényesíteni a megjelölt Partnernél.

  A Kedvezmény és felhasználása

  Az egyes ajánlatok részletei a Weblap Ajánlatok menüpontja alatt a vonatkozó ajánlatra kattintva olvashatóak.

  A Kedvezmény leírása

  A Kedvezmény leírása az alábbiakat tartalmazza:

  1. A Szolgáltatás megnevezése,
  2. A Szolgáltatást nyújtó Partner megnevezése, a Szolgáltatás nyújtásának (a Kedvezmény beváltásának) helyszíne,
  3. A Kedvezmény mértéke,
  4. A Kedvezmény érvényességi ideje (legkorábbi és legkésőbbi időpont),
  5. A Kedvezmény felhasználásának legfontosabb szabályai.

  A Kedvezmény felhasználása

  A kinyomtatott / okos készüléken bemutatott Kamarai Kupon Napok Igazolványt a Felhasználó a Kedvezmény érvényességi ideje alatt jogosult az ott meghatározott Szolgáltatás igénybevételére felhasználni. Az érvényességi idő lejártát követően a Kedvezmény nem használható fel. A Kedvezmény felhasználásakor a fizetést megelőzően a Felhasználó köteles értesíteni a Partnert/Partner képviseletében eljáró személyt arról, hogy Kedvezményt kíván felhasználni a kedvezmény érvényesítéséhez.

  A Kedvezmény készpénzre nem váltható; amennyiben a Felhasználó a Partnernél olyan Szolgáltatást vesz igénybe, amelynek értéke nem éri el a Kedvezmény névértékét, úgy Felhasználó nem jogosult a különbözetre.

  A Weboldal használatával kapcsolatos egyéb kérdések

  Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

  Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik a BKIK-val szemben a BKIK által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet a BKIK-nak a Weboldal Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

  Felhasználó a BKIK előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni; a Weboldal tartalmának politikai célú felhasználása szigorúan tilos! Felhasználó hozzájárul, hogy az általa a Weboldalra feltöltött tartalmakat a BKIK felhasználja.

  Amennyiben a BKIK tudomására jut bármilyen, a Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult a Felhasználó Kedvezményre jogosultságát felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni.

  Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos szokásai személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjthetőek.

  Vásárlási feltételek

  A Partner - nem pedig a BKIK – a Kedvezmény, illetve az abban megjelölt Szolgáltatások eladója, és egyedüli felelőse a Felhasználó által igényelt Kedvezmény(ek) beváltásáért. A BKIK bonyolítja a Kedvezmények terjesztését Felhasználók között, melyet a Partnernél megvásárolt Szolgálatásokkal kapcsolatban lehet beváltani. Mindezek okán a jogviszony a Partner és a Felhasználó között jön létre, a Felhasználó igényt kizárólag a Partnerrel szemben érvényesíthet.

  A Kedvezmény felhasználása során csak egy Kedvezmény érvényesíthető. A Kedvezmény nem kombinálható más Kedvezménnyel, külső igazolásokkal, további kuponokkal vagy promóciókkal, hacsak az Ajánlatokban meghatározott feltételek ezt lehetővé nem teszik. Bármilyen beváltási kísérlet, amely nem felel meg ezeknek a feltételeknek és szabályoknak, érvényteleníti a kedvezményt.

  További feltételek és szabályok minden Kamarai Kupon Napok keretében érvényesítendő Kedvezményhez

  Minden beváltani kívánt Kedvezmény a BKIK és a Kamarai Kupon Napok akcióban részt vevő Partner feltételeinek és szabályzatainak tárgya.

  A Kedvezmény tulajdonosa és kibocsátója a Partner. Mint a Kedvezmény tulajdonosa és kibocsátója, a Partner vállal teljes felelősséget bármilyen sérülésért, kárért, követelésért és költségért, amely a Felhasználóval történik a Kedvezmény felhasználásával, igénybevételével kapcsolatban, illetve bármilyen kötelezettséggel szemben, amely be nem váltott vagy csak részben beváltott Kedvezménnyel kapcsolatban merül fel.

  A Felhasználó felmenti a BKIK-t és annak alkalmazottjait bármilyen követelés, kötelezettség, kár vagy sérülés felelőssége alól, amely a Partner tettének vagy tettének hiányából adódik valamely Kedvezménnyel kapcsolatban vagy az azzal kapcsolatos Szolgáltatással összefüggésben, illetve a Kedvezmény vagy a Kedvezmény részének beváltásával, igénybevételével kapcsolatban.

  A Felhasználó saját felelőssége, hogy Weboldalon elérhető információk, tanácsok, vélemények vagy egyéb tartalom pontosságáról, teljességéről vagy hasznosságáról meggyőződjön.

  A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, továbbértékesíteni vagy nyilvánosságra hozni! A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a BKIK előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.

  A felelősség korlátozása

  A BKIK a Partnerei által meghatározott Szolgáltatások minőségéért nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználót bármilyen kár érné a Felhasználót, a Felhasználó kárigényével kizárólag a Partnerhez fordulhat, a BKIK ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja.

  A BKIK nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. A BKIK-t nem terheli felelősség a Felhasználó által a Weboldal használata során az Interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Felhasználó felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az Internet és a Weboldal használatára, illetve az Internetre tartalmak fel- és letöltésére.

  A BKIK a Szolgáltatások leírását teljes mértékben a Partnerei által nyújtott információ alapján készíti el, így amennyiben a leírt és a valós Szolgáltatás között különbség van, az ebből eredő kárért való felelősség kizárólag a Partnert terheli.

  Amennyiben a BKIK minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a Szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő hibás árra, akkor a Partner nem köteles a Szolgáltatást a hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat Szolgáltatás igénybevételének szándékától.

  Adatkezelés

  A BKIK a Felhasználó személyes adatait az irányadó jogszabályoknak megfelelően, a Felhasználó hozzájárulása alapján, az Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

  Elállási / Felmondási jog

  A vásárlás esetén a Felhasználó és a Szolgáltatást értékesítő Partner között szerződés jön létre. A szerződés alapján a Felhasználó fogyasztónak (továbbiakban: a „Fogyasztó”), az értékesítést végző Partner kereskedőnek (továbbiakban: a „Kereskedő”) minősül.

  A Fogyasztó és a Kereskedő közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik, a Korm. rendelet 20. §-a alapján a Fogyasztó a szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. A Fogyasztó az elállási jogát

  1. termék adásvételére irányuló szerződés esetén
   1. a terméknek,
   2. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
   3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
   4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
  2. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

   

  Az elállással kapcsolatos egyéb tájékoztatás:

  • Elállási/felmondási nyilatkozat letölthető a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság oldaláról.
  • A Fogyasztó elállási/felmondási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat-minta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával.
  • A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a Szolgáltatás átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

   

  Jelen Általános Szerződési Feltételekre a magyar jog szabályai alkalmazandók.

  Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.

   

 • ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

  ÁLTALÁNOS EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETSZERZŐDÉS A KAMARAI KUPON NAPOK KERETÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRA

  Jelen szerződés ("Szerződés") a

  Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.; Nyilvántartási száma: 01-03-0000005; Adószám: 18067666-2-41; Képviseli: Szép Zoltán főtitkár) (továbbiakban "BKIK")

  másrészről pedig a www.kamaraikuponnapok.hu oldalon az „Ajánlat feltöltése” menüpont alatt regisztrált Partner (a továbbiakban: „Partner”)

  (BKIK és Partner együtt: mint „Felek” külön-külön, mint „Fél”) között jött létre a Partner által történő elfogadással.

  Preambulum

  Jelen keretszerződés (a továbbiakban: „Szerződés” vagy „ÁSZF”) célja a BKIK és Partnere(i) közötti együttműködés feltételeinek meghatározása. Az együttműködés keretében a BKIK megjelenési lehetőséget biztosít a Partnere(i) számára a BKIK szervezésében lebonyolított Kamarai Kupon Napokon és az általa működtetett www.kamaraikuponnapok.hu domain-en futó weboldalon (a továbbiakban: ”Weboldal"), amely által a Partner ismertségét és ügyfelei, vevői, vendégei számát növelheti, a Partner pedig köteles az általa felajánlott szolgáltatásai vagy termékei (a továbbiakban együttesen: „Szolgáltatás”) vonatkozásában a Partner által nyújtott kedvezményeket biztosítani. A megjelenési lehetőség biztosítása a BKIK által a Partner részére mindenkor közzétett ÁSZF, illetve a Felek között megkötött egyedi szerződés - mely a Partner által az „Ajánlat feltöltése” menüpont teljes körű kitöltésével és annak BKIK általi elfogadásával létrejön -, valamint a Felek között esetlegesen megkötött egyedi feltételek, valamint a BKIK más szabályzatai alapján történik.

  1.   A Szerződés Tárgya

  1.1. A BKIK a Weboldalon a Partner által az „Ajánlat feltöltése” menüpont alatt meghatározott kedvezményt tesz elérhetővé rendezett kamarai regisztrációs hozzájárulással rendelkező budapesti vállalkozásoknak (a továbbiakban: „Kedvezményre Jogosult”), mellyel azok igénybe vehetik a Partner által felajánlott Szolgáltatást. A BKIK elhelyezi a Szolgáltatás leírását és a Partner által nyújtott kedvezmény beválthatóságának feltételeit, köztük az érvényesség kezdő és lejárati időpontját a Weboldalon ("Ajánlat"), ahol a Partner által nyújtott kedvezmény letölthetőségének határidején belül - november 13. - december 2. - elérhető lesz. Ezen szolgáltatás nyújtását a BKIK kamarai tevékenysége keretében, ingyenesen végzi.

  1.2. A BKIK az Ajánlat leírását hírlevél rendszerén keresztül is hirdeti a Weboldal regisztrált felhasználói részére, valamint a www.bkik.hu oldalon.

  2.   Szerződéskötés, regisztráció és admin-fiók

  1. A Partner mindenkori kapcsolattartója a www.kamaraikuponnapok.hu domain alatt rendelkezésre álló regisztrációs felületen végzi el a regisztrációt az ott meghatározott adatok felvitelével.
  2. A regisztráció után a Partner a BKIK visszaigazolásával egy ún. admin-fiókhoz ("admin") való hozzáférést szerez. A hozzáféréssel kapcsolatos adatokat a BKIK a Partner által megadott e-mail címre küldi el.
  3. A jelen Szerződés Partner általi elfogadása után a Partner az admin felületen keresztül rögzíti a Szolgáltatásaira vonatkozó feltételeket, majd elküldi azt a BKIK részére elfogadásra. A Partner a jelen Szerződés elfogadását az admin felületen található „Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket” mező bejelölésével teheti meg. Amennyiben a regisztráció folyamatában a Partner bármikor elakad, a Partner az admin felületen, illetve jelen ÁSZF 2.7. pontjában található elérhetőségeken tud a BKIK-val kapcsolatba lépni.

  2.4 A BKIK az admin felületen elkészített Ajánlatokat a közzététel előtt validálja. A BKIK az Ajánlat előnézetének kézhezvételét követő 72 órán belül jogosult a tervezett Szolgáltatás tartalmával kapcsolatban kifogást emelni, mely kifogást a Partnerhez tartozó mindenkori kapcsolattartón keresztül teheti meg e-mailben és telefonon. Amennyiben a BKIK a megadott határidőn belül nem emel kifogást, úgy az Ajánlatot elfogadottnak tekinti az előnézettel megegyező tartalommal. Amennyiben a BKIK a tartalom megváltoztatását kéri és a Partnertől a megváltoztatási igényre nem érkezik visszajelzés, ez a megváltoztatott Ajánlat Weboldalon történő meghirdetését késlelteti, mindaddig, amíg a Partner nem válaszol, amiért kizárólag a Partnert terheli felelősség.

  2.5 A BKIK a megjelent Ajánlatokat egyoldalúan, a Partner értesítése mellett bármikor törölheti a Weboldalról a BKIK saját döntése alapján, amely cselekmény a Felek megegyezése alapján nem minősül szerződésszegésnek.

  2.6 A BKIK a jelen Szerződésben vállalt szolgáltatásai a Partner Szolgáltatásainak teljesítésére nem terjed ki, azokért a BKIK a Kedvezményre Jogosultakkal szemben semmilyen felelősséget nem vállal és a BKIK hibás teljesítésből vagy egyéb magatartásból származó Kedvezményre Jogosultaktól származó igényeket a Partnerre hárítja.

  2.7. A kapcsolattartásra kijelölt személyek a BKIK részéről

  • a Kamarai promóciókkal és résztvétellel kapcsolatban: D. Kiss Péter

  d.kiss.peter@bkik.hu                           06 20 390 2822

  • a regisztrációval kapcsolatos technikai kérdésekben: Izápi Zoltán

  izapi.zoltan@bkik.hu                           06 30 700 5834

  • az Ajánlat tartalmával kapcsolatos kérdésekben: Erőss Szende

  eross.szende@bkik.hu              06 20 218 5455

  3.   A Szerződés hatálya

  3.1. A jelen Szerződés a Felek között az Általános Szerződési Feltételek elfogadásától számított 3 (három) hónapos időtartamra jön létre, azaz ezen időtartam alatt a Partner köteles az általa az Ajánlatában konkrétan meghatározott időtartamon belül vagy maximált darabszámig a Szolgáltatása nyújtására.

  3.2. Jelen Szerződés a Partner részéről történő elektronikus visszaigazolással, a weblapon megjelenő „Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket” checkbox kipipálásával válik hatályossá.

  4.   Díjazás és kifizetés

  4.1. A BKIK-t a jelen Szerződésben vállalt szolgáltatások ellátásáért jutalék nem illeti meg, azt kamarai tevékenysége ellátásának keretén belül, ingyenesen teszi.

  4.2. A Partnert az általa nyújtott kedvezmény nem jogosítja fel, hogy fizetési igényt támasszon a BKIK-val szemben a nála beváltott - Partner által nyújtott vagy a Partner közreműködésével harmadik személy részéről nyújtott - kedvezmények (a továbbiakban együttesen: „Partner által nyújtott kedvezmény”) után.

  4.3  A BKIK a Partner által nyújtott kedvezmény lehetőségét a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaránál kiegyenlített regisztrációs díjjal rendelkező (rendezett státuszú) fővárosi vállalkozások részére térítésmentesen rendelkezésre bocsátja.

  5.   A Partner jogai és kötelezettségei

  1. A Partner által a Kedvezményre Jogosultak részére nyújtandó Szolgáltatások az előnézetben jóváhagyott módon, az „Ajánlat feltöltése” menüpontban történt Szolgáltatás leírása szerint teljesítendők. A Szolgáltatás igénybevételére nyitva álló időtartamot a Partner által nyújtott kedvezményre vonatkozó információs anyag tartalmazza.
  2. Partner egyetért azzal, hogy minden Partner által nyújtott kedvezmény felhasználója a Szolgáltatás minősége alapján ítéli meg a Partnert és ennek alapján kelti jó vagy rossz hírét. Partner jól felfogott érdekében kifejezetten vállalja, hogy a Partner által nyújtott kedvezménnyel rendelkező vásárlókat olyan bánásmódban részesíti, mint a nem kedvezménnyel érkező vásárlóit. Partner tudomásul veszi továbbá, hogy a BKIK kizárhatja a Partner következő ajánlatát a BKIK szervezésében lévő következő akcióból, programból, amennyiben a Partner által nyújtott kedvezménnyel élő vásárlóktól, a kedvezmény felhasználóitól az adott Szolgáltatásra vonatkozóan negatív visszajelzést kap.
  3. Partner a BKIK-val és a Kedvezményre Jogosulttal szemben szavatosságot vállal arra, hogy a Szolgáltatás - jelen ÁSZF időtartama alatt a Partner által nyújtott kedvezményeknek megfelelően - a Kedvezményre Jogosultaknak a kedvezmény beválthatóságának időtartama alatt rendelkezésére fog állni a Partner által az Ajánlatában konkrétan meghatározott időtartamon belül vagy maximált darabszámig. Amennyiben Partner a Partner által nyújtott kedvezmények beválthatósága időtartama alatt a Szolgáltatását megszüntetné, köteles a kedvezményt a megszűnt Szolgáltatással egyenértékű szolgáltatással helyettesíteni. Amennyiben a Partner vállalkozási tevékenységét ugyanezen időtartam alatt véglegesen megszüntetné, köteles a megszüntetésről annak tervezett időpontja előtt legalább 1 hónappal értesíteni a BKIK-t.

  5.4  A Partner tudomásul veszi, hogy a BKIK nem vizsgálja, hogy a Partner jogosult-e az Ajánlatában közzétett, megjelölt, felhasznált vagy ahhoz kapcsolódó és fenti jogokkal védett tartalom (így különösen, de nem kizárólagosan: képek, leírások, specifikációk, szöveg, logó, cégnév, védjegy, kép, kereskedelmi név, márkanév bármely más szellemi tulajdon vagy ahhoz hasonló jogosultság, stb., a továbbiakban együttesen: „Logó”) használatára, azok közzétételének engedélyezésére, ezzel kapcsolatos minden felelősség a Partnert terheli. A Partner tudomásul veszi, hogy a BKIK semmilyen felelősséget nem vállal a fenti jogok és a szerzői jogok megsértéséből keletkező semmilyen kárért, költségért vagy jogvitáért. Partner szavatosságot vállal arra, hogy jogosult az Ajánlatban megjelenített Szolgáltatás nyújtására, valamint jogosult a Szolgáltatással kapcsolatos valamennyi Logó használatára és engedélyezi jelen Szerződés aláírásával az adott Logó megjelenítését és felhasználását a BKIK számára. A Partner mentesíti a BKIK-t minden felelősség (kártérítés, jogi eljárások, stb.) alól a harmadik személyektől esetlegesen érkező a Szolgáltatással kapcsolatosan átadott valamennyi szellemi tulajdonjogi védelem alá tartozó Logóval kapcsolatosan.

  5.5. A Szolgáltatás teljesítéséért a Kedvezményre Jogosultak felé egyedül a Partner felelős. A Kedvezményre Jogosult kizárólag a Partnertől vagy a Partner által megbízott harmadik személytől jogosult követelni a Partner által nyújtott Szolgáltatás nyújtását, a Partner pedig kizárólag a Kedvezményre Jogosultnak jogosult és köteles a Szolgáltatást nyújtani. A Partner szavatolja, hogy a Partner által nyújtott Szolgáltatás az összes vonatkozó jogi előírásnak megfelel. A Partner minden felelősség alól mentesíti a BKIK-t a Partner által nyújtott Kedvezményre Jogosultak irányából érkező követelésekkel (panaszkezelés, kártérítés, jogi eljárások, stb.) szemben.

  5.6. Amennyiben Partner változtatni kíván a Szolgáltatás tartalmán, a BKIK jogosult arra, hogy a módosított tartalmú Szolgáltatást ne fogadja el.

  1. Az Ajánlatban szereplő Szolgáltatás megszűnése esetén Partner köteles a Kedvezményre Jogosultak által már megigényelt Szolgáltatásokat teljesíteni.
  2. Amennyiben a Partner vállalkozása vonatkozásában a jelen Szerződés végrehajtását illetően lényeges változások (különösen, de nem kizárólag: tulajdonosváltás, csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás megindítása, tevékenységet korlátozó hatósági eljárás indítása vagy ilyen hatósági határozat) történnek, erről a Partner köteles a BKIK-t írásban értesíteni. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő károkért a Partner vállalja a felelősséget és köteles a BKIK ezzel kapcsolatosan felmerült valamennyi kárát megtéríteni.

  5.9. Partner kijelenti, hogy a Szolgáltatás nyújtásához szükséges valamennyi hatósági és egyéb engedéllyel rendelkezik és az azokra vonatkozó valamennyi hatályos törvényi előírásnak megfelel. A BKIK kérésére Partner köteles ezen engedélyeket a BKIK részére másolatban átadni. Amennyiben Partner tevékenységét szabályozó jogszabályi környezet megváltozik, úgy Partner köteles azoknak megfelelni és az ezzel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő költségeket nem háríthatja át a BKIK-ra.

  5.10.    Partner kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződés megszegése, valamint az Ajánlatokra, illetve a hirdetésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése esetén a károsulttal szemben helytáll, és megtéríti a jogsértés eredményeképpen a BKIK-nál felmerült mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amit a hivatkozott törvények és jelen Szerződés Partner általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a BKIK-val szemben érvényesítenek.

  5.11.    A Partner köteles a BKIK helyett a hatóságokkal, illetőleg a jogosulttal szemben közvetlenül helytállni, a hatóságnak, illetve a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az előzőekben említett bírságot, kártérítést és költséget.

  5.12.    A Partner - az általa nyújtott Szolgáltatásokra vonatkozó kedvezményes időszak lejártát követő 30 napon belül - köteles tájékoztató adatot küldeni BKIK részére azzal kapcsolatban, hogy mennyi Kedvezményre Jogosult vette igénybe a Partner Szolgáltatásait.

  6    Megkerülés kizárása

  6.1. A Partner garantálja, hogy a Partner az adott Ajánlatára vonatkozó „Ajánlat feltöltése” menüpont alatt meghatározott Szolgáltatás beválthatósági ideje alatt a kedvezményhez kapcsolódó szolgáltatás eredeti (azaz a Partner által nyújtott kedvezmény felhasználása nélküli) vételárát nem változtatja meg.

  6.2. Partner tudomásul veszi, hogy a Szerződés jelen bekezdésében foglalt kötelezettségének megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, amelynek esetén Partner köteles megtéríteni BKIK valamennyi felmerült kárát.

  6.3  Partner hozzájárul ahhoz, hogy a BKIK az ellenőrzés során feltárt információt a kártérítési igénnyel kapcsolatos esetleges peres eljárásban korlátozás nélkül felhasználja.

  7.   Felmondás és elállás

  7.1  A Szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén az érintett fél azonnali hatállyal, írásban felmondhatja.

  7.2  A Szerződés felmondása a már korábban értékesített Partner által nyújtott kedvezmények, Szolgáltatások érvényességét nem érinti.

  7.3  A Partner az ÁSZF által szabályozott „Ajánlat feltöltése menüpont” alatt feltöltött és vállalt kötelezettségeitől elállni csak az Ajánlat megjelenése előtt jogosult.

  1. Adatkezelés
   1. A Felek között létrejött szerződésekben szereplő adatokat a BKIK rögzíti és tárolja. Partner tudomásul veszi, hogy a BKIK jogosult a Partner által megadott adatokat tárolni, feldolgozni, a Szolgáltatás nyújtásában közreműködők részére továbbítani. Partner továbbá tudomásul veszi, hogy az interneten továbbított adatok biztonságáért a BKIK nem felel.
   2. A Felek rögzítik továbbá, hogy jogviszonyukra irányadónak tekintik a BKIK Adatkezelési és Adatvédelmi szabályzatát, melyet a Partner a jelen Szerződés elfogadásával, szintén elfogad és magára nézve kötelezőnek ismer el. Az adatkezelés és az adatvédelem további kérdéseit az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat rögzíti, amely elérhető a www.kamaraikuponnapok.hu Weboldalon.
  2. Kommunikáció

   

  9.1. Felek egymásnak küldendő értesítéseiket egymás székhelyére címezve postai úton vagy kézbesítő útján, illetve e-mail útján küldhetik meg.

   1. A postai úton küldött értesítés a tértivevényen található átvételi időpontban, a kézbesítő útján küldött értesítés az átvételi elismervény aláírásával tekinthető kézbesítettnek.
   2. E-mailes értesítés esetén az értesítés kézbesítettnek minősül munkanapon 16:00 óráig beérkező értesítés esetén az értesítés napján, vagy ezen időszakon túli értesítés esetén a rákövetkező munkanapon, amennyiben semmilyen hibaüzenetet, vagy ún. "Out of Office" üzenetet nem küldött a címzett szervere vagy az érkezésről a feladó igazolást kap.
   3. A szóbeli közlést Felek nem tekintik a Szerződéssel kapcsolatosan érvényes jognyilatkozatnak.

  10. Jogviták rendezése, egyéb

  10.1. A jelen Szerződésre, értelmezésére és teljesítésére Magyarország jogszabályai alkalmazandók. A Szerződéssel kapcsolatos valamennyi vita eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok jogosultak.

  10.2. A BKIK jogosult jelen Szerződés tartalmát megváltoztatni, melyet köteles a Partnerrel közölni. Amennyiben a Partner a közlés kézhezvételét követő 48 órán belül nem emel kifogást a változtatással szemben, úgy a BKIK és a Partner további együttműködésére a megváltozott tartalmú szerződést kell alkalmazni. A régebbi tartalmak az ún. admin felületen elérhetőek maradnak.

  10.3. A Partner köteles a Szerződés hatálya alatt tudomására jutott üzleti titkot, valamint a BKIK-ra vonatkozó alapvető fontosságú információt megőrizni a Szerződés hatálya alatt és a Szerződés bármilyen módon történő megszűnése után is korlátlan ideig.

   

  11. Záró rendelkezések:

  A jelen ÁSZF a BKIK és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Partner között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazzák. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően, a Partner tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, különösen a Polgári Törvénykönyvben, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

  A jelen Szerződést Felek elolvasták, kijelentik, hogy a Szerződés szövegezését egyértelműnek és érthetőnek találják, valamint kijelentik, hogy a Szerződésben foglaltakat mindenre kiterjedően megismerték, annak tartalmát, rendelkezéseit, jogkövetkezményeit értelmezték, megértették és a Partner az „Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket” checkbox kipipálásával magára nézve azt kifejezetten és kötelező érvénnyel elfogadja, kötelezőnek ismeri el.